Trådløst køsystem komplett m/HVITE etiketter

Trådløst køsystem komplett m/HVITE etiketter

Engangshansker HDPE Large 10.000stk/krt

Engangshansker HDPE Large 10.000stk/krt

Hånddesinfeksjon 85% 5 liter, STK

Varenummer
180417
Hånddesinfeksjon 85% alkohol. Virksom mot bakterier, sopp og virus. Påfør minimum 3 ml, gni dette grundig inn i hendene på begge sider og mellom fingrene i minimum 15 sekunder. Inneholder fuktighetsgivende ingredienser.

Førpris: kr 479,- / kr 95,80 per liter
Ny pris per liter: kr 63,80
kr 319,00
Availability: På lager
kr 319,00
Volum: 5 liter
Forpakning: Stk

Faresetninger:
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H225 Meget brannfarlig væske og damp
Sikkerhetssetninger:
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen. P310 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER