Hånddesinfeksjon 85% 1 liter

Hånddesinfeksjon 85% 1 liter

Overflatedesinfeksjon 70% spray 0,5 liter

Overflatedesinfeksjon 70% spray 0,5 liter

Hånddesinfeksjon 85% 5 liter

Varenummer
180417
Hånddesinfeksjon 85% alkohol. Virksom mot bakterier, sopp og virus. Påfør minimum 3 ml, gni dette grundig inn i hendene på begge sider og mellom fingrene i minimum 15 sekunder. Inneholder fuktighetsgivende ingredienser.
kr 479,00
Availability: På lager
kr 479,00
Volum: 5 liter pr kanne
3stk 5liter pr kartong
48stk kartonger = 144stk 5L-kanner pr europall med mål B80cm x L120cm x H135cm
Brutto vekt pr europall = ca 685kg (inkludert emballasje og trepalll
1 liter væske = nettovekt 0,84kg (brutto ca 0,92kg pr liter inkl emballasje)

Faresetninger:
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H225 Meget brannfarlig væske og damp
Sikkerhetssetninger:
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen. P310 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER