Lokk til poteter - IFCO 60x40cm

Lokk til poteter - IFCO 60x40cm

Overflatedesinfeksjon 70% spray 0,5 liter

Overflatedesinfeksjon 70% spray 0,5 liter

Hånddesinfeksjon 85% gel 1 liter

Varenummer
180411
Hånddesinfeksjon gel 85% alkohol. Virksom mot bakterier, sopp og virus. Påfør minimum 3 ml, gni dette grundig inn i hendene på begge sider og mellom fingrene i minimum 15 sekunder. Inneholder fuktighetsgivende ingredienser.
kr 149,00
Availability: På lager
kr 149,00
Volum: 1 liter
Faresetninger:
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H225 Meget brannfarlig væske og damp
Sikkerhetssetninger:
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen. P310 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER