Overflatedesinfeksjon alkoholfri spray 0,5 liter

Overflatedesinfeksjon alkoholfri spray 0,5 liter

Overflatedesinfeksjon 70% 5 liter

Overflatedesinfeksjon 70% 5 liter

Overflatedesinfeksjon 70% 1 liter

Varenummer
180426
Overflate desinfeksjon 70% alkohol. Virksom mot bakterier, sopp og virus. Påfør på de stedene det ønskes desinfisert. La produktet virke i minimum 1 minutt.
kr 119,00
Availability: På lager
kr 119,00
Volum: 1 liter
Faresetninger:
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H225 Meget brannfarlig væske og damp
Sikkerhetssetninger:
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen. P310 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER