Overflatedesinfeksjon alkoholfri spray 0,5 liter, STK

Overflatedesinfeksjon alkoholfri spray 0,5 liter, STK

Hånddesinfeksjon 85% gel 5 liter, STK

Hånddesinfeksjon 85% gel 5 liter, STK

Overflatedesinfeksjon 70% 5 liter

Varenummer
180427
Overflate desinfeksjon 70% alkohol. Virksom mot bakterier, sopp og virus. Påfør på de stedene det ønskes desinfisert. La produktet virke i minimum 1 minutt.

Førpris: kr 549,- / kr 109,80 per liter
Ny pris per liter: kr 59,80
kr 299,00
Availability: På lager
kr 299,00
Volum: 1 liter
Forpakning: Stk

Faresetninger:
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H225 Meget brannfarlig væske og damp
Sikkerhetssetninger:
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen. P310 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER