Hånddesinfeksjon 85% 5 liter

Hånddesinfeksjon 85% 5 liter

Overflatedesinfeksjon alkoholfri spray 0,5 liter

Overflatedesinfeksjon alkoholfri spray 0,5 liter

Overflatedesinfeksjon 70% spray 0,5 liter

Varenummer
180420
Overflate desinfeksjon 70% alkohol. Virksom mot bakterier, sopp og virus. Spray på de stedene det ønskes desinfisert. La produktet virke i minimum 1 minutt.
kr 99,00
Availability: På lager
kr 99,00
Volum: 0,5 liter
Faresetninger:
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H225 Meget brannfarlig væske og damp
Sikkerhetssetninger:
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen. P310 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER